Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om kaliumformiat

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/862 av 28. mai 2021 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel, for å føre opp en ny type EF-gjødsel i vedlegg I

Commission Regulation (EU) 2021/862 of 28 May 2021 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purpose of including a new type of EC fertiliser in Annex I

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.11.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.6.2021)

Sammendrag av innhold
Bakgrunnen for endringen er at industrien har foreslått inkludering av en vandig kaliumformiat-løsning som EF-gjødsel. Denne nye gjødselen tilfredsstiller kravene til inkludering i gjødselforordningen.

Den vandige oppløsningen av kaliumformiat er blitt utviklet for å bedre kaliumopptaket i bladene til vekster med stort behov for kalium, slik som frukt og grønsaker.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 9. november 2005 nr. 1313 om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen forventes å ha ingen eller svært liten betydning for den norske næringen og for norske myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabelt.

Endringen forventes å ha ingen eller svært liten betydning for den norske næringen og for norske myndigheter. Den nye gjødselen er vurdert til å ikke ha uakseptable virkninger på helse og miljø i de konsentrasjonene som benyttes.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.01.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.05.2021
Anvendelsesdato i EU
20.06.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
29.10.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.10.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.11.2021
Anvendes fra i Norge
01.11.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0862
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro