Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om kalsiumkjelat av iminodisuccinsyre (CaIDAH)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1666 av 10. november 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for å oppføre en ny type EF-gjødsel i vedlegg I

Commission Regulation (EU) 2020/1666 of 10 November 2020 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purpose of including a new type of EC fertiliser in Annex I

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.1.2021)

Sammendrag av innhold
Den eneste endringen som følge av denne forordningen er at i liste D, med oversikt over sekundære næringsstoff, i vedlegg I til forordning (EU) 2003/2003 legges det til en ny rad 2.3 med CaIDAH. Det er krav til minimum 9% CaO kjelatert med IDAH.

Bakgrunnen for endringen er at industrien har foreslått inkludering av en ny kjelatdanner, kalsiumkjelat av iminodisuccinsyre (CaIDAH). Denne nye kjelatdanneren tilfredsstiller kravene til inkludering i gjødselforordningen, og legges derfor til i listen over tillatte former av kalsium. Chelatdanneren som er søkt om, CaIDAH, er svært lik en kjelatdanner som allerede er tillatt, iminodisuccinsyre (IDAH).

Næringsstoffer som er tilsatt kjelatdannere er ofte mer stabile i produktet og bedrer tilgjengeligheten av næringsstoffer for planter. Inkludering av stoffet har vært diskutert på flere møter siden 2016, men det har blant annet manglet REACH registrering. Stoffet er nå registrert. Saken ble vedtatt med skriftlig avstemming.

Ca-IDHA er utviklet som svar på forespørsler fra hagebrukssektoren om å utvikle alternativer til eksisterende kalsiumkilder, som under noen omstendigheter kan føre til skader på blader ved bladsprøyting.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 9. november 2005 nr. 1313 om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen forventes å ha ingen eller svært liten betydning for den norske næringen og for norske myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabelt.

Endringen forventes å ha ingen eller svært liten betydning for den norske næringen og for norske myndigheter. Den nye kjelatdanneren er vurdert til å ikke ha uakseptable virkninger på helse og miljø i de konsentrasjonene som benyttes.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.11.2020
Anvendelsesdato i EU
01.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
19.03.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.03.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.03.2021
Anvendes fra i Norge
22.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1666
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro