Gjødselforordningen: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1618 av 8. september 2016 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for å tilpasse vedlegg I og IV

Commission Regulation (EU) 2016/1618 of 8 September 2016 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I and IV

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.2.2017)

Sammendrag av innhold
EU har i forordning (EU) (D043913/02) vedtatt endringer i forordning (EF) nr. 2003/2003 (gjødselforordningen) som er gjennomført i norsk rett i forskrift 9. november 2005 nr. 1313 (EF-gjødselforskriften). Endringen tillater bruk av kompleksdanneren glucoheptonicsyre (HGA) og kjelatdanneren etylenediaminedisuccinic-syre(EDDS). I tillegg åpnes det for en annen blandingsmetode mellom nitrifikasjonshemmerene N-butylphosphorothionic triamide (NBPT) og N-propylphosphorothionic triamide (NPPT). Det gjøres endringer i vedlegg 1 som lister opp EF-gjødseltyper og i vedlegg IV om analysemetoder. Endringene i vedlegg IV kommer som følge av endringene i vedlegg I.

Etylenediamindisuccinic-syre ([S, S] -EDDS) er et organisk kjelateringsmiddel for mikronæringsstoffer. Jern kjelatert med [S, S] -EDDS brukes mot jernmangel i prydplanter og plener. Det brytes raskt ned og utgjør derfor en minimal risiko for utlekking til grunnvann, og det viser heller ingen tegn på giftighet for pattedyr eller vannmiljø.

Glucoheptonicsyre (HGA) er en organisk kompleksdanner for mikronæringsgjødsel. HGA er effektiv, biologisk nedbrytbar, stabil over et bredt område av pH-verdier og lett oppløselig i vann.

I tillegg åpnes det for en annen blandingsmetode mellom nitrifikasjonshemmerene N-butylphosphorothionic triamide (NBPT) og N-propylphosphorothionic triamide (NPPT).

I vedlegg IV legges det til henvisninger til analysemetoder for de to nye gjødseltilsetningene.

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 9. november 2005 nr. 1313 om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel. Forordning (EU) nr. 463/2013 er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Det blir nå tillatt å omsette gjødsel med to nye tilsetninger som EF-gjødsel. Dette gjør omsetningen enklere for produsenter som markedsfører i flere land. Forskrift 4. juli 2003 nr. 1063 om handel med gjødsel og kalkingsmidler mv åpner ikke for disse tilsetningene, og de som vil benytte seg av disse må derfor markedsføre produktene etter forskrift om EF-gjødsel. Bakgrunnen for at disse ikke er inkludert i nasjonal forskrift er at fordi Mattilsynet ikke har fått noen henvendelser om interesse for å markedsføre disse. For produsenter til norsk marked, norske kjøpere og myndigheter er endringene forventet å ha liten betydning.

Den nye kjelatdanneren og den nye kompleksdanneren er vurdert til ikke å ha uakseptable virkninger på helse og miljø i de konsentrasjonene som benyttes.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.03.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.09.2016
Anvendelsesdato i EU
29.09.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 736-739
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.02.2017
Anvendes fra i Norge
06.02.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1618
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro