Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1876 om godkjenning av teknologien i effektive 12 V motorgeneratorer til bruk i lette nyttekjøretøyer med konvensjonell forbrenningsmotor som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 510/2011

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1876 of 29 November 2018 on the approval of the technology used in 12 Volt efficient alternators for use in conventional combustion engine powered light commercial vehicles as an innovative technology for reducing CO2 emissions from light commercial vehicles pursuant to Regulation (EU) No 510/2011 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.12.2019)

Sammendrag av innhold

Bakgrunn
Ved gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 har EU-kommisjonen fastsatt prosedyrer for søknad, vurdering, godkjenning og sertifisering av innovative miljøteknologier i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 510/2011 artikkel 12 om miljøinnovasjoner (eco-innovations). Det er i tillegg laget utfyllende retningslinjer for hvordan produsenter skal gå frem for å søke om en ny teknologi som innovativ (https://circabc.europa.eu/sd/a/bbf05038-a907-4298-83ee-3d6cce3b4231/Tech...). Godkjente miljøinnovasjoner er teknologi som ikke omfattes av den standardiserte testsyklusen for måling av CO2-utslipp fra et kjøretøy, og CO2-reduksjoner som følge av teknologien vil dermed ikke bli fanget opp i testen. For å motivere til miljøinnovasjon, kan en fabrikant bli kreditert inntil 7 g CO2/km per år for sin kjøretøyflåte hvis kjøretøyene er utstyrt med godkjent miljøinnovasjon.

Målsetningen med forordning 510/2011 er å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren og forordningen setter spesifikke CO2-utslippsmål for bilfabrikantene. Reduksjon i CO2-utslipp som oppnås ved bruk av en godkjent miljøinnovasjon etter artikkel 12, kan bli kreditert fabrikanter ved beregning av fabrikantenes gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp etter nærmere fastsatter regler. Opplysninger vedrørende miljøinnovasjoner skal fremgå av typegodkjenningsdokumentasjonen og av kjøretøyets samsvarssertifikat (CoC).

Kommisjonsbeslutning (EU) 2018/1876

Mitsubishi Electric Corporation (MELCO), som er representert i EU av MELCO Electric Automotive Europe B.V., søkte den 22. desember 2017 om godkjenning av MELCO GXi-generatorer til kjøretøyer i klasse N1 som en miljøinnovasjon. Søknaden er vurdert i henhold til artikkel 12 i forordning (EU) nr. 510/2011 og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014.

Kommisjonen har tidligere godkjent seks søknader vedrørende forbedringer av generatorens virkningsgrad (beslutningene 2013/341/EU, 2014/465/EU, (EU) 2015/158, (EU) 2015/295, (EU) 2015/2280 og (EU) 2016/588).

Kommisjonen viser til erfaringene med disse søknadene samt den aktuelle søknaden fra Mitsubishi Electric Corporation (MELCO). Kommisjonen vurderer det som tilfredsstillende påvist at en 12 V generator med virkningsgrad mellom 73,4 % og 74,2 %, avhengig av drivlinje, oppfyller kriteriene i artikkel 12 i forordning 510/2011 samt i gjennomføringsforordning 427/2014 og gir en reduksjon i CO2-utslipp på minst 1 g CO2/km sammenlignet med en basisgenerator med virkningsgrad på 67 %. Med beslutning 2018/1876/EU godkjenner dermed Kommisjonen søknadene fra Mitsubishi Electric Corporation (MELCO). Kommisjonen sier videre at fabrikanter bør ha muligheten til å sertifisere CO2-reduksjoner fra 12 V generatorer som oppfølger kriteriene. For å fremme utbredelsen av effektive 12 V generatorer i nye personbiler, bør fabrikanter også ha muligheten til søke om sertifisering fra flere ulike 12 V-generatorer i én og samme søknadsprosess. En fabrikant kan søke om sertifisering av reduksjoner i CO2-utslipp fra en eller flere effektive 12 V generatorer forutsatt at generatoren oppfyller nevnte betingelser.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen foreslås gjennomført i forskrift 28. desember 2018 nr. 2247 om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, som trådte i kraft 1. januar 2019.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Vurdering
Vegdirektoratet vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger
Statens vegvesen sitt datasystem for typegodkjenninger/Autosys er tilrettelagt for å motta informasjon om innovativ miljøteknologi og CO2-besparelser.

Vegdirektoratet rapporterer årlig til EU-kommisjonen informasjon om tekniske data for nyregistreringer i Norge i henhold til forordning 510/2011 og tilhørende rettsakter.

Status
Beslutningen ble vedtatt i Brussel 29. november 2018 og trådte i kraft i EU 20. desember 2018.

Beslutningen vil bli tatt inn i EØS-avtalen, men det er ikke behov for nasjonal høring.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte den 13. desember 2019, beslutning nr. 325/2019. Endringsforskrift ble vedtatt samme dag, og Form 1 ble sendt ESA 14. desember 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.11.2018
Anvendelsesdato i EU
20.12.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.12.2019
Anvendes fra i Norge
14.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D1876
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro