Godkjenning av 2-methyl-2H-isothiazol-3-on for bruk i biocidprodukter