Godkjenning av 5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter