Godkjenning av 6-fytase (Quantum Phytase) som fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 414/2012 av 15. mai 2012 som endrer forordning (EU) nr. 554/2008 hva gjelder minimumsinnhold og minste anbefalte dose av et enzym-preparat av 6-fytase som fortilsetning til fôr til kalkuner for oppfeting

Commission Implementing Regulation (EU) No 414/2012 of 15 May 2012 amending Regulation (EC) No 554/2008 as regards the minimum content and the minimum recommended dose of an enzyme preparation of 6-phytase as a feed additive in feed for turkeys for fattening

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.2.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.2.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av minste tillatte innhold og minste anbefalte dosering av et enzympreparat 6-phytase som fôrtilsetningsstoff for slaktekalkuner. Enzymet er fremstilt ved hjelp av en genmodifisert bakteriestamme. Det er klassifisert i kategorien zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen fordøyelsesfremmende tilsetningsstoffer. Preparatets minste tillatte innhold og minste anbefalte dosering er redusert fra 1000 FTU/kg til 500 FTU/kg for slaktekalkuner. Den anbefalte doseringen varierer fra 500 FTU/kg til 2700 FTU/kg. Preparatets minste innhold og minste anbefalte dosering er lik. Dosering av 500 FTU/kg kan forbedre fosforutnyttelse hos slaktekalkuner. For andre dyrearter er doseringen uendret. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har en varighet til 8. juli 2018. Det følger ingen rapporteringsforpliktelser av rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er i bruk. Siden preparatets minste dosering er lavere enn før, vil forbruket også blir lavere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.05.2012
Anvendelsesdato i EU
05.06.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 26-27
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.11.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.02.2013
Anvendes fra i Norge
04.02.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0414
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro