Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 879/2010 av 6. oktober 2010 som endrer forordning (EF) nr. 554/2008 om godkjenning av 6-fytase (Quantum Phytase) som tilsetningsstoff til fôr til eggleggende høner

Commission Regulation (EU) No 879/2010 of 6 October 2010 amending Regulation (EC) No 554/2008 as regards the minimum content of 6-phytase (Quantum Phytase) as a feed additive in feed for laying hens

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.11.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.11.2011)

Sammendrag av innhold
Enzymet 6-fytase (EC 3.1.3.26) (Quantum Phytase) er godkjent som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, verpehøner, slakteender, slaktekalkun og avvent smågris ved forordning (EF) nr. 554/2008. 6-fytase er klassifisert i gruppen Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a5. Godkjenningen er gitt til firma AB Enzyme GmbH, med varighet fram til 8. juli 2018. Firmaet har søkt om endring av godkjenningen ved at minste tillatte innhold av enzymet reduseres fra 2 000 til 250 FTU/kg fullfôr til verpehøner. FTU er måleenhet for enzymaktivitet.

Endringen er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, og de finner at enzymet har tilstrekkelig aktivitet også ved så lav konsentrasjon som omsøkt i fôr til verpehøner. Endringen kan gjennomføres, men den gjelder bare fôr til verpehøner. Det er ikke foretatt andre endringer i godkjenningen, verken i grenser for høyeste og laveste tillatte innhold i fôr til andre dyrearter eller bruk av og hensikt med enzymet. Godkjenningsperioden er heller ikke endret.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer

Merknader
Kommisjonens hjemling for å utarbeide regler på dette området finnes i Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 23. desember 2003 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i forskriftens vedlegg II.

Endringen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Med samme effekt ved redusert tilsatt mengde av enzymet 6-fytase (Quantum Phytae) i fôr til verpehøner, kan fôrprodusenten spare kostnader, noe som også kan komme eggprodusenten til gode ved lavere fôrpris. Hensikten med å benytte 6-fytase er å bedre utnyttelsen av fytinbundet fosfor i fôret. Til verpehøner kan effekten opprettholdes ved redusert mengde enzym tilsatt, og det er positivt.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.10.2010
Anvendelsesdato i EU
27.10.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 4.2.2016, p. 208-209
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
21.10.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.11.2011
Anvendes fra i Norge
01.11.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0879
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro