Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fisk

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2274 av 8. desember 2017 om godkjenningen av en ny bruk av et preparat av 6-fytase (EC 3.1.3.26) produsert av Komagataella pastoris (DSM 23036) som fôrtilsetningsstoff til fisk (innehaver av godkjenningen Huvepharma EOOD)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2274 of 8 December 2017 concerning the authorisation of a new use of a preparation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Komagataella pastoris (DSM 23036) as a feed additive for fish (holder of authorisation Huvepharma EOOD)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.5.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet godkjenning for enzymet 6-fytase produsert av gjæren Komagataella pastoris som tilsetningsstoff i kategorien «avltekniske tilsetningstoffer», gruppen «fordøyelsesforbedrende midler». Dette er et enzym som brukes i fôr for å bedre tilgjengeligheten av fosfor. Det er spesielt aktuelt å bruke i fôr med utilgjengelig fosfor eks. plantefôrmidler, da fytaser hydrolyserer fosfor. Det er spesifisert i vedlegget at det skal brukes i fôr med mer en 0,23% fytinbundet fosfor. 6-fytase er fra før godkjent for div. fjørfe og grisearter (forordning (EU) Nr. 98/2012). Det er nå søkt godkjent for fisk. EFSA konkluderer at enzymet har effekt for regnbueørret og laks, og at dette kan ekstrapoleres til alle fisker. EFSA vurderer stoffet som trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.12.2017
Anvendelsesdato i EU
29.12.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.03.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.04.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.04.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.05.2018
Anvendes fra i Norge
11.05.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2274
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro