Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og grisearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/899 av 8. juni 2016 om godkjenning av 6-fytase produsert ved hjelp av Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) som et fôrtilsetningsstoff for alle fjørfearter og grisearter (innehaver av godkjenningen Danisco (UK) Ltd)

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/899 of 8 June 2016 concerning the authorisation of a 6-phytase produced by Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) as a feed additive for all poultry species and all porcine species (other than suckling piglets) (holder of authorisation Danisco (UK) Ltd)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.12.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.6.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Det er aktuelt å godkjenne et nytt enzympreparat som fôrtilsetningsstoff til alle fjørfearter og grisearter. Det er produsert ved hjelp av en genmodifisert bakteristamme og er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Det er risikovurdert av European Food safety Authority, EFSA, som finner det trygt i bruk og at det har effekt, når det tilsettes over 250 U/kg fullfôr (U er måleenhet for enzymaktivitet). Det er anbefalt at fôret har et innhold av dette preparatet inntil 2 000 U/kg fullfôr. Preparatet er aktuelt i fôr til alle fjørfearter og griser unntatt diende smågris. Det har potensial til å øke opptaket av fosfor i kroppen og dermed redusere utskillingen i gjødsla. Det anbefales at fôret der preparatet brukes har et innhold på >0,23% fytinbundet fosfor. Nye obligatoriske standardformuleringer om å ivareta brukersikkerheten er tatt inn i rettsaktforslaget.

Saken er diskutert i den faste komite for planter, dyr, mat og fôr, seksjon fôrvarer (PAFF). Det har vært en del diskusjon om største tillatte innhold og merking. Saken ble votert i april 2016, og det var enstemmighet for forslaget. Godkjenningen er nå fastsatt, og den har varighet til 29. juni 2026.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Dette er et nytt enzympreparat, men det finnes mange med tilsvarende bruksområde allerede. De nye preparatene er ofte mer effektive, og vil i så måte være til nytte for fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Å øke opptaket/avleiringen av fosfor i kroppen og redusere mengden som skilles ut med gjødsla er positivt. Det reduserer innholdet i jorda og forurensing ved avrenning. De nye fytasepreparatene er mer effektive, så alle vil tjene på at de blir tatt i bruk. Brukersikkerheten er også ivaretatt på en bedre måte med de nye standardformuleringene.

Status
Forslaget til rettsakt ble votert i den faste komite for planter, dyr, mat og fôr, seksjon fôrvarer (PAFF) i april 2016. Det er fastsatt som en forordning i EU og trer i kraft der nå. Den vil tre i kraft noe senere i Norge, ettersom den må innlemmes i EØS-avtalen først.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.04.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.06.2016
Anvendelsesdato i EU
29.06.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 34-36
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2016
Anvendes fra i Norge
19.12.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0899
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro