Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til laksefisk

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 221/2011 av 4. mars 2011 om godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) produsert av Aspergillus oryzae DSM 14223 som tilsetningsstoff til fôr til laksefisk (innehaver av godkjenningen er DSM Nutritional Products Ltd representert ved DSM Nutritional products Sp. Z o.o.)

Commission Regulation (EU) No 221/2011 of 4 March 2011 concerning the authorisation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Aspergillus oryzae DSM 14223 as a feed additive for salmonids

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.4.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler regodkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetningsstoff til laksefisk. Preparatet har vært foreløpig godkjent ved forordning (EF) nr. 521/2005 til samme formål. Det er søkt regodkjenning av preparatet, og ny dokumentasjon fulgte søknaden. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), som finner preparatet trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Dokumentasjonen viser at det har ønsket effekt ved å forbedre fordøyeligheten av fosfor i fôret. Enzympreparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a1641(i). Det er satt grenseverdi for minste tillatte innhold av preparatet i fôr til laksefisk på 750 FYT(måleenhet for enzymaktivitet)/kg fôr. 6-fytasen skal benyttes i fôr som inneholder > 0,23% fytinbundet fosfor.

Godkjenningen av 6-fytase (EC 3.1.3.26) produsert av Aspergilus oryzae DSM 14223 er gitt i samsvar med vedtak i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer, og har varighet til 25. mars 2021.

Merknader
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Enzympreparatet kan nå benyttes i fôr til laksefisk i nye 10 år framover, og siden det allerede har vært godkjent, får ikke rettsakten konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fiskefôrindustrien kan fortsatt bruke preparatet på samme betingelser som hittil.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.03.2011
Anvendelsesdato i EU
25.03.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 106-108
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.04.2012
Anvendes fra i Norge
01.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0221
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro