Godkjenning av Aragon og Catalonia i Spania som frie for brucellose

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/102 av 19. januar 2018 om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF som angår anerkjennelse av regionene Aragon og Catalonia i Spania som offisielt frie for brucellose (B. melitensis)

Commission Implementing Decision (EU) 2018/102 of 19 January 2018 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of the Autonomous Communities of Aragon and Catalonia of Spain as officially brucellosis (B. melitensis)-free regions

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.1.2018)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Direktiv 91/68/EØF gir bestemmelser for dyrehelsemessige vilkår for samhandel med småfe. Det gir også betingelsene for å oppnå fristatus for brucellose hos småfe (B. melitensis). I beslutning vedlegg II til 93/52/EØF listeføres land og regioner med fristatus for sykdommen.

Spania har sendt inn dokumentasjon på regionene Aragon og Catalonia oppfyller betingelsene for fristatus for brucellose hos småfe iht. direktiv 91/68/EØF. Kommisjonen har vurdert dokumentasjonen og funnet den tilfredsstillende.

På denne bakgrunnen anerkjennes Aragon og Catalonia i Spania som offisielt frie for brucellose hos småfe. Dette medfører at disse regionene føres opp på liste over land og regioner med fristatus i vedlegg II av beslutning 93/52/EØF.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Land- og regionslistene i EØS er, med få unntak, ikke tatt med i våre nasjonale forskrifter. Informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 23.01.2018.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.01.2018
Anvendelsesdato i EU
12.02.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.03.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.04.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.04.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D0102
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro