Godkjenning av astaxantindimetyldisuksinat som fôrtilsetningsstoff

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 393/2008 av 30. april 2008 om godkjenning av astaxantindimetyldisuksinat som tilsetningsstoff i fôrvarer

Commission Regulation (EC) No 393/2008 of 30 April 2008 concerning the authorisation of astaxanthin dimethyldisuccinate as a feed additive

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.3.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2009)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av astaxanthin dimetyldisuccinat som tilsetningsstoff i fôr til laks og ørret. Det er klassifisert under kategorien sensoriske stoffer i gruppen fargestoff, med identifikasjonsnummer 2a(ii) 165. Fargestoffet skal inneholde minst 96% aktivt stoff. Videre er det stilt krav til renhet ved at det er fastsatt øvre grenseverdi for innhold for trifenylfosfine og diklormetan. EFSA avga sin uttalelse 17.10.2007 og anbefalt godkjenning. Analysemetoden er også vurdert og funnet tilfredsstillende. Doseringer er 138 mg/kg fullfôr, og fargestoffet er tillatt brukt fra 6 mnd alder eller fra fisken veier 50 gram. 1,38 mg astaxanthin-dimetylsuccinat tilsvarer 1 mg astaxanthin. Doseringen er således lik den som allerede gjelder for dette stoffet. Grensen for totalinnhold på 100 mg astaxanthin/kg fullfôr gjelder også for blandinger med andre astaxanthinforbindelser og med canthaxanthin. Ved bruk av ethoxyquin som antioksidant, skal ethoxyqiun-innholdet deklareres. Dette har sammenheng med at ethoxyquin også brukes som antioxidant i fiskemjøl og at det er satt en grense for totalinnhold på 150 mg/kg i fullfôr.

Merknader
Firmaet som markedsfører astaxanthin dimetyldisuccinat har gjentatte ganger kontaktet Mattilsynet for å få fargestoffet godkjent til bruk i fôr i Norge så snart som mulig. Fôrbransjen har også interesser i at astaxanthin dimetyldisiccinat blir godkjent som tilsetningsstoff. Forordning (EF) nr 393/2008, som godkjenner stoffet, trer i kraft i EU fra 21. mai 2008.

Mattilsynet har på prinsipielt grunnlag høsten 2007 kontaktet Justisdepartementets lovavdelingen med forespørsel om adgang til å gi dispensasjon slik at tilsetningsstoff kan godkjennes for bruk i Norge når de er godkjente i EU, selv om rettsakten ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen og blitt fastsatt som gjeldende norsk rett. Etter adskillige purringer, har Mattilsynet fortsatt ikke fått svar på henvendelsen.

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoff til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II til forskriften.

Rettsakten innebærer ubetydelige økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet. Næringen vil få adgang til et nytt fargestoff med gunstig effekt for farge på fiskekjøtt, og fargen er en viktig kvalitetsparameter. Fargestoffet har funksjonen å gjøre fiskekjøttet delikat rødt, og EFSA har vurdert stoffet til ikke å ha ugunstig effekt på folkehelse, dyrehelse eller på miljøet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og aksptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Av hensyn til konkurransesituasjonen i markedet, anmoder Mattilsynet om at rettsakten behandles i EØS-komitéen så snart som mulig.

Status
Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Første gangs behandling i SUMP 17. juni 2008. Revidert notat sendt på skriftlig prosedyre og klarert i SUMP 24. juni 2008.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.04.2008
Anvendelsesdato i EU
21.05.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 32, 28.5.2014, p. 71-72
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.03.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2009
Anvendes fra i Norge
18.03.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0393
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro