Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2 som et lavrisikostoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1455 av 6. september 2021 om godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2 som et lavrisikostoff, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1455 of 6 September 2021 approving the low-risk active substance Bacillus amyloliquefaciens strain AH2 in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

EØS-notat oppdatert 26.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.10.2021)

Sammendrag av innhold
Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2, som er en mikroorganisme, godkjennes som nytt lavrisiko aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel fram til 27. september 2036. Det har ved vurderingen av søknad om godkjenning av stoffet ikke framkommet betenkeligheter av betydning ovenfor mennesker, dyr eller miljø. Det er ansett at kriteriene for godkjenning i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. Stoffene legges med dette til i liste D i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv 91/414/EØF, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EF) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basis-substanser, D-listen lavrisiko-stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i her i landet, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2021/1455 vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2 inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Stoffet er beregnet for bruk som soppmiddel på druer.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 7. september 2021.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.09.2021
Anvendelsesdato i EU
27.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet