Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme IT-45 som et lavrisikostoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/159 av 4. februar 2022 om godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme IT-45 som et aktivt stoff med lav risiko, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/159 of 4 February 2022 approving the low-risk active substance Bacillus amyloliquefaciens strain IT-45 in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.12.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.2.2022)

Sammendrag av innhold
Bacillus amyloliquefaciens stamme IT-45, som er en mikroorganisme, godkjennes som nytt lavrisiko aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel fram til ... (15 år etter kunngjøring i Official Journal). Det har ved vurderingen av søknad om godkjenning av stoffet ikke framkommet betenkeligheter av betydning ovenfor verken mennesker, dyr eller miljø. Det er ansett at kriteriene for godkjenning i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt.

Bacillus amyloliquefaciens stamme IT-45 legges med dette til i liste D i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EØF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basis-substanser, D-listen lavrisiko-stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Bacillus amyloliquefaciens stamme IT-45 inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Stoffet er beregnet for bruk som soppmiddel på sitrus.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 7. februar 2022.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.12.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.02.2022
Anvendelsesdato i EU
27.02.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.10.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
09.12.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.12.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.12.2022
Anvendes fra i Norge
12.12.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0159
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro