Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600 i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1429 av 26. august 2016 om godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 når det gjelder markedsføring av plantevernmidler og endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1429 of 26 August 2016 approving the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain MBI 600, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2017)

Sammendrag av innhold
Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600 er et nytt aktivt stoff som nå er godkjent etter forordning 1107/2009, og som kan inngå i plantevernmiddel frem til 16. september 2026. Stoffet legges til i liste B i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer, som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lav-risiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater.

Merknader
Listen over godkjente aktive stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de aktive stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 (innlemmet i EØS-avtalen) om markedsføring av plantevernmidler. Listen over aktive stoffer ble opprinnelig videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel direktiv 91/414. Listen endres løpende etter som nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det at aktive stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike aktive stoffer blir søkt markedsført og godkjent i Norge. EUs godkjenning av plantevernmidler er imidlertid en trinnvis prosess. Først vurderes det aktive stoffet på fellesskapsnivå. Deretter vurderes det aktuelle preparatet med ett medlemsland som saksbehandler, og til slutt gjøres det en nasjonal vurdering og godkjenning basert på det saksbehandlende landets rapport. Det er den trinnvise vurderingsprosessen, der det er den nasjonale vurderingen og godkjenningen som til sist får betydning for hvilke preparater som tillates i Norge og til hvilke bruksområder de blir tillatt brukt. Kostnader ved denne prosessen er beskrevet i omtalen av hovedforordningen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet har uttrykt at stoffet ikke burde blitt godkjent fordi EFSA har identifisert flere datamangler for det aktive stoffet. Blant annet var det ikke mulig å ferdigstille vurderingen av potensiell overføring av genetisk materiale til andre organismer. Ved en eventuell søknad om preparatgodkjenning i Norge, vil disse forholdene bli nærmere vurdert.

Mattilsynet anser likevel rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600 er søkt godkjent som soppmiddel til bruk i druer.

Ikke på markedet som plantevernmiddel i Norge.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.08.2016
Anvendelsesdato i EU
16.09.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.03.2017
Anvendes fra i Norge
20.03.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1429
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro