Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 som fôrtilsetning til purker, diende smågris og hunder

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/2312 av 13. desember 2017 om godkjenning av en ny anvendelse av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff til fôr til purker, diende smågris og hunder (innehaver av tillatelsen er Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, representert ved Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2312 of 13 December 2017 concerning the authorisation of a new use of the preparation of Bacillus subtilis (DSM 15544) as a feed additive for sows, suckling piglets and dogs (holder of the authorisation Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, represented by Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.5.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2018)

Sammendrag av innhold
Saken gjelder utvidet godkjenning av preparat av bakterien Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff i kategorien «avltekeksniske tilsetningsstoffer», i gruppen «midler som stabiliserer tarmfloraen». Produktet inneholder levende celler av Bacillus subtilis. Preparatet er fra før godkjent for slaktekylling (forordning (EU) nr. 1444/2006), avvent smågris (forordning (EU) nr. 333/2010), div fjørfearter (forordning (EU) nr. 184/2011), verpehøns og akvariefisk (forordning (EU) nr. 2016/897). Det er nå søkt godkjent for purker, diende smågris og hund. Det er gitt minsteinnhold. EFSA konkluderer at preparater er trygt for folkehelse, dyrehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.12.2017
Anvendelsesdato i EU
03.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.03.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.04.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.04.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.05.2018
Anvendes fra i Norge
11.05.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2312
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro