Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 168/2011 av 23. februar 2011 som endrer forordning (EU) nr. 107/2010 angående bruk av fôrtilsetningsstoffet Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 i fôr som inneholder maduramycinammonium, monensinnatrium, narasin eller robenidinhydroklorid

Commission Regulation (EU) No 168/2011 of 23 February 2011 amending Regulation (EU) No 107/2010 as regards the use of the feed additive Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 in feed containing maduramycin ammonium, monensin sodium, narasin, or robenidine hydrochloride

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.1.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av en endring i bruksområdet for et mikroorganismepreparat. Preparatet ble godkjent til bruk i slaktekyllingfôr i 2010. Det er klassifisert i kategorien Zooteknisk tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppe Tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnr. 4b1823. Innehaveren av godkjenningen, Kemin Europa NV, har nå søkt om få endre den til å omfatte bruk av preparatet i fôr til slaktekylling, når fôret blir tilsatt følgende koksidiostatika; diclazuril, decocquinat, salinomycin natrium, narasin/nicarbazin, lasalocid A natrium, maduramycin ammonium, monensin natrium, marasin eller robenidin hydroklorid. European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert søknaden og finner at preparatet har ønsket tarmstabiliserende virkning ved bruk i slaktekyllingfôr som inneholder de nevnte koksidiostatika. Siden preparatet er uendret, er ikke trygghetshensyn vurdert på nytt nå. Det er satt grense for minste tillatte innhold av preparatet i slaktekyllingfôr, og det skal blandes inn i form av en premiks. Godkjenningen av Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 er gitt fram til 1. mars 2020, og den tidligere godkjenningen fra 2010 erstattes av denne.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Forordning (EU) nr. 168/2011 endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 107/2010, men sistnevnte rettsakt er ikke tatt in i EØS-avtalen ennå. Det er bare bruksområde og godkjenningsperiode som er endret. Preparatet av Bacillus subtilis vil kunne benyttes sammen med alle koksidiostatika som er godkjent i Norge, dvs. maduramycin ammonium, salinomycin natrium, lasalocid A natrium, monensin natrium og narasin, når forordning (EU) nr. 168/2011 blir gjeldende norsk rett. I tillegg kan det brukes i fôrblandinger som inneholder visse av de andre koksidiostatika EU har godkjent.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen medfører at det kan tilsettes et nytt tarmstabiliserende stoff i slaktekyllingfôr som inneholer koksidiostatika. Dette øker fôrindustriens valgmuligheter, da det finnes flere tilsvarende godkjente mikroorganismepreparater i markedet. Hvilket preparat virksomheten velger å bruke, vil avgjøres av praktiske og økonomisk forhold i den enkelte fôrvirksomheten. For Mattilsynets tilsynsaktivitet får ikke endringen noen konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.02.2011
Anvendelsesdato i EU
12.03.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 147-148
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.10.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.12.2011
Anvendes fra i Norge
05.12.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0168
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro