Godkjenning av basisstoffet diammoniumfosfat i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/548 av 8. april 2016 om godkjenning av basisstoffet diammoniumfosfat i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/548 of 8 April 2016 approving the basic substance diammonium phosphate in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.12.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.5.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner diammoniumfosfat som basisstoff. I samsvar med artikkel 23 (3) i forordning (EF) nr. 1107/2009 (innlemmet i EØS-avtalen) mottok kommisjonen en søknad om godkjenning av stoffet som basisstoff. Diammoniumfosfat (DAP) brukes både i vinlaging og som gjødsel. Stoffet er søkt godkjent som basisstoff til bruk i fangsfeller for fruktfluer i frukhager. DAP vil kun fungere som lokkemiddel i fysiske fangstfeller, dvs. at stoffet i seg selv ikke dreper eller skader fluene. Basisstoffet føres opp i liste C i vedlegget til forordning (EU) nr. 540/2011 (innlemmet i EØS-avtalen).

Vurdering

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Det at basisstoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning både for myndigheter og private i Norge. I motsetning til andre plantevernmiddel der en må vente på nasjonal godkjenning av et preparat før det kan markedsføres kan basisstoffer benyttes med en gang. Ofte er basissubstanser matvarer som en kan finne i den lokale matbutikken. Det er imidlertid ikke lov å markedsføre basisstoff som plantevernmidler, men bruksområdet kan likevel nevnes på etiketten til det formålet stoffet vanligvis omsettes til.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet (SUMO) og funnet relevant og akseptabel

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation"
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Stoffet har ikke vært søkt eller godkjent som plantevernmiddel i Norge

Status
Rettsakten er drøftet i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation" og vedtatt. Rettsakten ble publisert i Official Journal of the European Union 9.4.2016 . Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.03.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
08.04.2016
Anvendelsesdato i EU
29.04.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 264-266
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.12.2016
Anvendes fra i Norge
06.12.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0548
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro