Godkjenning av basisstoffet myse i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/560 av 11. april 2016 om godkjenning av basisstoffet myse i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/560 of 11 April 2016 approving the basic substance whey in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.12.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.5.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner myse som basisstoff. I samsvar med artikkel 23 (3) i forordning (EF) nr. 1107/2009 (innlemmet i EØS-avtalen) mottok kommisjonen en søknad om godkjenning av stoffet som basisstoff. Bruken som er undersøkt er som soppmiddel til bruk i vingårder og som soppmiddel til tomat, agurk og squash. Det anbefales kun bruk før blomstring. Bakgrunnen er at en vil være sikker på at det ikke kan gi utslag hos melkeallergikere som spiser vekstene. Basisstoffet føres opp i liste C i vedlegget til forordning (EU) nr. 540/2011 (innlemmet i EØS-avtalen).

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Det at basisstoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning både for myndigheter og private i Norge. I motsetning til andre plantevernmiddel der en må vente på nasjonal godkjenning av et preparat før det kan markedsføres kan basisstoffer benyttes med en gang. Ofte er basissubstanser matvarer som en kan finne i den lokale matbutikken.Det er imidlertid ikke lov å markedsføre basisstoff som plantevernmidler, men bruksområdet kan likevel nevnes på etiketten til det formålet stoffet vanligvis omsettes til.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet (SUMO) og funnet relevant og akseptabel

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation"
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Stoffet har ikke vært søkt eller godkjent som plantevernmiddel i Norge

Status
Rettsakten er drøftet i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation" og vedtatt. Rettsakten ble publisert i Official Journal of the European Union 12.4.2016 . Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.03.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.04.2016
Anvendelsesdato i EU
02.05.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 270-272
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.12.2016
Anvendes fra i Norge
06.12.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0560
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro