Godkjenning av Beauveria bassiana stamme IMI389521 som aktivt stoff i plantevernmidler