Godkjenning av Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 som aktivt stoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/147 av 30. januar 2019 om godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/147 of 30 January 2019 approving the active substance Beauveria bassiana strain PPRI 5339, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.10.2019)

Sammendrag av innhold
Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 godkjennes som et nytt aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel fram til ... (10 år etter kunngjøring i Official Journal) Totalt sett er det ansett at kriteriene for godkjenning i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt, og stoffet legges dermed til liste B i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011.

Det aktive stoffet er beregnet på bekjempelse av insekter ved veksthusproduksjon av diverse grønnsaker og pryplanter. Det er ved vurderingen av stoffet ikke framkommet vesentlige betenkeligheter av betydning, men det er likevel bl.a. påpekt behovet for oppmerksomhet på nivået av metabolitten beauvericin etter lengre tids lagring av preparater med det aktive stoffet og også eventuell virkning på pollinerende insekter som blir introdusert i veksthusene etter bruk av enkelte slike preparater.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 31. januar 2019.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.01.2019
Anvendelsesdato i EU
20.02.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.09.2019
Anvendes fra i Norge
30.09.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0147
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro