Godkjenning av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for slakte- og livkylling

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/982 av 11. juli 2018 om godkjenning av et preparat av benzosyre, kalsiumformiat og fumarsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger og livkyllinger (innehaver av godkjenningen: Novus Europe N.A./S.V.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/982 of 11 July 2018 concerning the authorisation of the preparation of benzoic acid, calcium formate and fumaric acid as feed additive for chickens for fattening and chickens reared for laying (holder of the authorisation Novus Europe N.A./S.V.)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.12.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.12.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat av benzosyre, kalsium formate og furmarsyre som fôrtilsetningsstoff i kategorien «avlteknisk tilsetningsstoff» i gruppen av "andre avtekniske tilsetningsstoffer". Preparatet er søkt godkjent for slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter. EFSA kunne ikke konkludere for at preparatet har effekt for mindre fjørfearter, og det er derfor ikke foreslått godkjent for disse. EFSA har vurdert preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.07.2018
Anvendelsesdato i EU
01.08.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2018
Anvendes fra i Norge
18.12.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0982
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro