Godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for mindre utbredte grisearter til slakt og avl

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/983 av 11. juli 2018 om godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for mindre utbredte arter av svin ment for oppfôring og for avl (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional Product Sp. z o. o.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/983 of 11 July 2018 concerning the authorisation of benzoic acid as a feed additive for minor porcine species for fattening and for reproduction (holder of authorisation DSM Nutritional Products Sp. z o. o.)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.12.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.12.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av benzosyre som fôrtilsetningsstoff i kategorien «avlteknisk tilsetningsstoff» i gruppen av "andre avtekniske tilsetningsstoffer". Funksjonen er at det reduserer pH i urinen. Det er fra før godkjent for avvent smågris (1730/2006), slaktegris (1138/2007) og purker (2016/900), og er nå søkt godkjent for mindre svinearter for slakt og avl. EFSA har vurdert preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrbransjen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.07.2018
Anvendelsesdato i EU
01.08.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2018
Anvendes fra i Norge
18.12.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0983
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro