Godkjenning av beredskapsplaner i Kroatia for kontroll av visse dyresykdommer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/347/EU av 28. juni 2013 om å godkjenne Kroatias planer for kontroll av visse dyresykdommer

Commission Implementing Decision 2013/347/EU of 28 June 2013 approving contingency plans submitted by Croatia for the control of certain animal diseases

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 06.06.2014)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen godkjente Kroatia sine planer for:

- nasjonale tiltak ved utbrudd av Newcastle-sykdom etter direktiv 92/66/EEC

- nasjonale tiltak ved utbrudd av klassisk svinefeber etter direktiv 2001/89/EC

- nasjonale tiltak for oppmerksomhet og beredskap rundt munn- og klovsyke, samt miljøvern ved utbrudd av munn- og klovsyke, etter direktiv 2003/85/EC

- nasjonale tiltak ved utbrudd av fugleinfluensa, etter direktiv 2005/94/EC

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettslige konsekvenser

Kroatias håndtering av dyresykdommer vil ha betydning for smittefaren ved import av dyr fra Kroatia. Norges regelverk for import av dyr skiller mellom EØS-land og tredjeland. Kroatia ble en del av EØS-området 12. april 2014, og det norske regelverket gjelder derfor handel med Kroatia på lik linje med øvrige EØS-land.

Rettsakten medfører ikke behov for endring av norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Saken er en del av Kroatia-pakken, hvor det ikke ble returnert standard ark

Andre opplysninger
Rettsakten er en del av Kroatia-pakken som det ikke er utstedt/returnert standardark på.

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Status
Rettsakten er under vurdering i EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.06.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.06.2013
Anvendelsesdato i EU
22.07.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 27, 26.4.2018, p. 202-203
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-komitevedtaket trer i kraft når avtalen om utvidelsen av EØS med Kroatia er ratifisert

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0347
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro