Godkjenning av biocidproduktet "CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol"

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2029 av 29. november 2019 om en EU-godkjenning av det enkelte biocidproduktet "CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol"

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2029 of 29 November 2019 granting a Union authorisation for the single biocidal product “CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol”

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.5.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2020)

Sammendrag av innhold
Biocidforordningen (forordning (EU) nr. 528/2012) har en godkjenningsprosess hvor produkter og produktfamilier kan godkjennes for hele EU/EØS uten nasjonal godkjenning i hvert enkelt land.

Forordning (EU) 2019/2029 gir unionsgodkjenning til biocidproduktet CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol med det aktive stoffet propan-2-ol i produkttype 2 og 4.
Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer normalt ved endring i biocidforskriften, men unionsgodkjenninger tas ikke inn i forskriften (jf. biocidforskriftens § 3-1). Miljødirektoratet fatter vedtak som gjenspeiler rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å fatte vedtak om godkjenning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten sendes ikke på høring og den tas ikke inn i norsk biocidforskrift, men det fattes vedtak som gjenspeiler rettsakten

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 29. november og ble publisert i OJ 4.desember 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.09.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.11.2019
Anvendelsesdato i EU
24.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet