Godkjenning av biocidproduktet 'Pesguard® Gel'

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1044 av 22. juni 2021 om en EU-godkjenning av det enkelte biocidproduktet 'Pesguard® Gel'

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1044 of 22 June 2021 granting a Union authorisation for the single biocidal product ‘Pesguard® Gel’

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den 21. september 2016 indgav Sumitomo Chemical Agro Europe SAS en ansøgning i henhold til artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 om godkendelse af et enkelt biocidholdigt produkt benævnt »Pesguard® Gel« af produkttype 18, som beskrevet i bilag V til nævnte forordning, samt tilvejebragte en skriftlig bekræftelse af, at den kompetente myndighed i Nederlandene er indforstået med at vurdere ansøgningen. Ansøgningen blev registreret under sagsnummer BC-HS027052-37 i registret over biocidholdige produkter.

(2) »Pesguard® Gel« indeholder aktivstofferne pyriproxyfen og clothianidin, som er opført på EU-listen over godkendte aktivstoffer, jf. artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(3) Den 31. marts 2020 fremlagde den kompetente vurderingsmyndighed i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 en vurderingsrapport og konklusionerne af sin vurdering for Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«).

(4) Den 13. oktober 2020 forelagde agenturet Kommissionen en udtalelse, udkastet til resumé af det biocidholdige produkts egenskaber af »Pesguard® Gel« (»resuméet«) og den endelige vurderingsrapport om det enkelte biocidholdige produkt, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(5) I udtalelsen konkluderes det, at »Pesguard® Gel« er et biocidholdigt produkt, at der kan meddeles EU-godkendelse af produktet i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012, og at produktet, forudsat at det er i overensstemmelse med udkastet til resuméet, opfylder betingelserne i nævnte forordnings artikel 19, stk. 1.

(6) Den 26. oktober 2020 fremlagde agenturet udkastet til resumé for Kommissionen på alle officielle EU-sprog i overensstemmelse med artikel 44, stk. 4, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(7) Kommissionen er enig i agenturets udtalelse og mener derfor, at der bør meddeles EU-godkendelse af »Pesguard® Gel«

(8) For så vidt angår ikke-aktivstofferne cis-CTAC og dichlormethan, der er indeholdt i »Pesguard® Gel«, var det ifølge agenturets udtalelse ikke muligt at konkludere, om stofferne opfylder de videnskabelige kriterier til bestemmelse af de hormonforstyrrende egenskaber, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100, inden for den periode, der er fastlagt for vurderingen af ansøgningen. Der bør derfor foretages yderligere undersøgelse af cis-CTAC og dichlormethan. Hvis det konkluderes, at enten cis-CTAC eller dichlormethan eller begge anses for at have hormonforstyrrende egenskaber, vil Kommissionen overveje, om EU-godkendelsen af »Pesguard® Gel« skal tilbagekaldes eller ændres i overensstemmelse med artikel 48 i forordning (EU) nr. 528/2012.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.06.2021
Anvendelsesdato i EU
15.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet