Godkjenning av butylhydroksyanisol som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt katter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1399 av 5. oktober 2020 om godkjenning av butylhydroksyanisol som tilsetjingsstoff i fôrvarer til alle dyreartar bortsett frå kattar

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1399 of 5 October 2020 concerning the authorisation of butylated hydroxyanisole as a feed additive for all animal species except cats

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.11.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder antioksidanten butylhydroksyanisol (BHA) som var godkjent som fôrtilsetningsstoff for alle dyr etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) og som nå er regodkjent etter nytt regelverk. EFSA vurderer BHA å være trygt for alle dyr, unntatt katt, ved et størsteinnhold på 150 mg/kg fullfôr. Ved bruk sammen med BHT er samlet størsteinnhold 150 mg/kg fullfôr. BHA metabolismers raskt og akkumuleres ikke i vev og er derfor trygt for konsumenter, og det utgjør også ingen fare for miljøet. Katt har ikke enzymet som gjør det mulig å metabolisere BHA, og det akkumuleres derfor i kattekroppen og er derfor ikke godkjent til katt. Det er fra før godkjent for bruk som antioksidant i mat og det er derfor ikke nødvendig å demonstrere effekt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.10.2020
Anvendelsesdato i EU
26.10.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.12.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2021
Anvendes fra i Norge
19.02.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1399
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro