Godkjenning av canthaxanthin som fôrtilsetning til avlshøner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 684/2014 av 20. juni 2014 om godkjenningen av canthaxanthin som fôrtilsetningsstoff til avlshøner (innehaver av godkjenningen DSM Nutritional products Ltd.)

Commission Implementing Regulation (EU) No 684/2014 of 20 June 2014 concerning the authorisation of canthaxanthin as a feed additive for breeder hens (holder of the authorisation DSM Nutritional products Ltd)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.03.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av canthaxanthin som fôrtilsetningsstoff til avlshøner. Canthaxanthin er tidligere godkjent som fargestoff, men nå er preparatet klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og i den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer. Canthaxanthin er et naturlig karotenoid, og EFSA finner stoffet trygt i bruk med den grenseverdien som er satt og at det kan kunne bedre reproduksjonsegenskapene hos avlsfjørfe målt som flere befruktede egg og økt klekkbarhet.

Analysemetode er angitt. Det er også fastsatt minimumskrav til innhold av aktiv substans i fôrtilsetningsstoffet.

Brukes flere canthaxanthin-preparater samtidig, skal totalinnholdet ikke overstige 6 mg/kg fullfôr. Brukes preparatet sammen med andre karotenoider skal den totale mengde av alle karotenoider ikke overstige 80 mg/kg fullfôr.

Det er satt MRL-verdier for lever og skinn/fettvev.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komite for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 10. juli 2024.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Preparatet har eksistert på markedet lenge som fargestoff, men har nå fått en nytt bruksområde. Godkjenningen medfører ingen endring i Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer i fôr (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten gir et nytt bruksområde til et preparat som finnes på markedet fra før. Preparatet er funnet å ha positiv effekt på alvshøners ytelse.

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.06.2014
Anvendelsesdato i EU
11.07.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 50-52
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.02.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.03.2015
Anvendes fra i Norge
17.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0684
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro