Godkjenning av cyproconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 438/2014 av 29. april 2014 om godkjenning av cyproconazol som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

Commission Implementing Regulation (EU) No 438/2014 of 29 April 2014 approving cyproconazole as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 8

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.06.2014)

Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidproduktet nasjonalt. Produkttypene som omfattes av regelverket fremgår av vedlegg V i biocidforordningen.

Forordning (EU) nr. 438/2014 godkjenner cyproconazol som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 8. Produkttype 8 omfatter treimpregneringsmidler.

Cyproconazol anses som kandidat for substitusjon fordi stoffet oppfyller et av eksklusjonskriteriene og to av PBT-kriteriene som gitt i punkt 1a) og d) i artikkel 10 i forordning (EU) nr. 528/2012 og godkjennes derfor for 5 år.

Siden vurderingen ikke omfatter nanomaterialer, skal godkjenninger heller ikke omfatte nanomaterialer. Ved produktvurderingen skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

Godkjenning gis med følgende betingelser:

For produkter som er godkjent til profesjonell bruk skal det fastsettes risikobegrensende tiltak, herunder bruk av tilstrekkelig personlig verneutstyr, slik at eksponeringen reduseres til et akseptabelt nivå.

Det skal ikke godkjennes produkter til industriell bruk ved dobbelt vakuumimpregnering med mindre det foreligger data som viser at produktet ikke innebærer uakseptabel risiko.

Videre skal det treffes hensiktsmessige tiltak for å beskytte jord og vannmiljø:

For godkjente produkter skal det fremgå av etiketter og eventuelle sikkerhetsdatablad at industriell bruk skal foregå innenfor et avgrenset område eller på et ugjennomtrengelig underlag med oppsamling. Nylig behandlet tre skal lagres under tak og/eller på hard og ugjennomtrengelig underlag for å hindre avrenning til jord og vann. Eventuell avrenning fra bruk av produktet skal samles til gjenbruk eller destrueres.

Det skal ikke godkjennes produkter til industriell behandling av tre som utsettes for vær eller til behandling av tre som skal benyttes i utendørs konstruksjoner mindre det foreligger data som viser at produktet ikke innebærer uakseptabel risiko.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114. Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av forordning (EU) nr. 438/2014 vil skje ved endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 29. april 2014. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committe on Biocial Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.02.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.04.2014
Anvendelsesdato i EU
20.05.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 13, 14.2.2019, p. 388-391
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.08.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
24.10.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0438
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro