Godkjenning av dekokinat som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2094 av 29. november 2021 om godkjenning av dekokinat (Deccox og Avi-Deccox 60G) som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger (innehaver av godkjenningen: Zoetis Belgium SA) og oppheving av forordning (EF) nr. 1289/2004

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2094 of 29 November 2021 concerning the authorisation of decoquinate (Deccox and Avi-Deccox 60G) as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation Zoetis Belgium SA) and repealing Regulation (EC) No 1289/2004

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.12.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsaken gjelder regodkjenning av koksidiostatikaen Deccox ® med det aktive stoffet decoquinate for slaktekylling. Dette er et tilsetningsstoff som var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EØF) som nå er regodkjent etter nytt regelverk. EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø med et størsteinnhold på 40 mg/kg. Koksidiostatikaen har ikke antbakteriell virkning, og det er ikke observert interaksjon med andre tilsetningsstoffer eller legemidler. Produktet er ikke gentoksisk. Det er vurdert at det ikke er nødvendig å definere MRL-nivå i animalske produkter. Tilsetningsstoffet har effekt med et minsteinnhold på 30 mg/kg.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge har et generelt unntak fra EØS-avtalen for koksidiostatika som tilsetningsstoff i fôr. Praksis er likevel at enkelte koksidiostatika er godkjente for bruk i Norge. Decoquinate er ikke blant de nasjonalt godkjente stoffene. Rettsakten krever derfor ikke endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Den skal heller ikke sendes på høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
ettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.11.2021
Anvendelsesdato i EU
20.12.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.06.2022
Anvendes fra i Norge
21.06.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R2094
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro