Godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1138 av 3. juli 2019 om godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1138 of 3 July 2019 approving the active substance florpyrauxifen-benzyl accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 modtog Italien den 24. marts 2016 en ansøgning fra Dow AgroSciences om godkendelse af aktivstoffet florpyrauxifen-benzyl.

(2) I henhold til nævnte forordnings artikel 9, stk. 3, meddelte Italien, som rapporterende medlemsstat, den 17. juni 2016 ansøgeren, de øvrige medlemsstater, Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«), at ansøgningen kunne antages.

(3) Den 28. april 2017 indsendte den rapporterende medlemsstat, med kopi til autoriteten, et udkast til vurderingsrapport til Kommissionen, hvori det vurderes, hvorvidt aktivstoffet florpyrauxifen-benzyl kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(4) Autoriteten handlede i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009. I henhold til artikel 12, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009 anmodede den ansøgeren om at forelægge supplerende oplysninger for medlemsstaterne, Kommissionen og autoriteten. Den rapporterende medlemsstats vurdering af de supplerende oplysninger blev forelagt autoriteten i maj 2018 i form af et opdateret udkast til vurderingsrapport.

(5) Den 5. juli 2018 fremsendte autoriteten sin konklusion (2) om, hvorvidt aktivstoffet florpyrauxifen-benzyl kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009, til ansøgeren, medlemsstaterne og Kommissionen. Autoriteten offentliggjorde konklusionen.

(6) Den 22. marts 2019 forelagde Kommissionen den reviderede vurderingsrapport samt et udkast til forordning om godkendelse af florpyrauxifen-benzyl for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder.

(7) Ansøgeren fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til den reviderede vurderingsrapport.

(8) For så vidt angår de nye kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber, som blev indført ved Kommissionens forordning (EU) 2018/605 (3), mener Kommissionen, at florpyrauxifen-benzyl ikke har hormonforstyrrende egenskaber på baggrund af de videnskabelige oplysninger, der er opsummeret i autoritetens konklusion. For at øge tilliden til nævnte konklusion bør ansøgeren give en opdateret vurdering, jf. punkt 2.2, litra b), i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009, i kriterierne i punkt 3.6.5 og 3.8.2 i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009, som ændret ved forordning (EU) 2018/605 og i overensstemmelse med retningslinjerne for identifikation af hormonforstyrrende stoffer (4).

(9) Det er fastslået, at godkendelseskriterierne i artikel 4 forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt for en eller flere repræsentative anvendelser af mindst ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet, og navnlig de anvendelser, der er undersøgt og udførligt beskrevet i den reviderede vurderingsrapport.

(10) Florpyrauxifen-benzyl bør derfor godkendes.

(11) Det er i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 6, og på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden nødvendigt at fastsætte visse betingelser. Det bør navnlig kræves, at der fremlægges yderligere bekræftende oplysninger.

(12) I overensstemmelse med artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (5) ændres.

(13) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.05.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.07.2019
Anvendelsesdato i EU
24.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet