Godkjenning av dikopperklorid-trihydroksid som fôrtilsetning til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 269/2012 av 26. mars 2012 om godkjenningen av dikopperklorid trihydroksid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 269/2012 of 26 March 2012 concerning the authorisation of dicopper chloride trihydroxide as feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.4.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.3.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av en uorganisk kobberforbindelse som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Tidligere er andre kobberforbindelser godkjent. Preparatet er klassifisert i kategorien Tilsetningsstoffer med ernæringsmessige egenskaper og den funksjonelle gruppen Mikromineraler. Det vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), som finner bruken, slik den er beskrevet i søknaden, trygg for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. Likeså at det er en effektiv kilde for tilførsel av kopper til alle dyrearter. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen av dikopperklorid trihydroksid setter ulike grenser for største tillatte innhold av kobber (aktivt stoff) i fôr til ulike dyrearter. De er for storfe 35 mg kopper/kg fôr, kalver og sau 15 mg/kg, smågris opp til 12 ukers alder 170 mg/kg, krepsdyr 50 mg/kg og andre dyrearter 25 mg kobber/kg fôr. Det er ikke gjennomført forsøk med alle dyrearter (ikke småfe og fisk) for å fastsette grenseverdiene, men preparatet er godkjent til alle. Kobberpreparatet skal blandes inn i fôret i form av en premiks. Ved merking av fôrblanding til sau skal det, når den inneholder mer enn 10 mg kobber/kg, angis at "denne mengden av kobber kan gi forgiftning hos visse saueraser". Likeså dersom fôrblandinger til storfe inneholder mindre enn 20 mg kobber/kg skal det angis at "denne mengden av kopper kan gi kobbermangel hos storfe som beiter på områder med høgt innhold av molybden eller svovel i jorda".

Godkjenningen i forordningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 16. april 2022.

Det følger ingen rapporteringsforpliktelser til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) av rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

For innhold av kobber i fôrblandinger til gris under 12 ukers alder, har Norge unntak fra EØS-avtalen. Siden kobber i store mengder har vekstfremmende virkning, har Norge en nasjonal grense for største tillatte kopperinnhold i smågrisfôr på 35 mg kobber/kg, mens Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fastsetter grensen til 170 mg/kg. Dette unntaket videreføres i Norge uavhengig av hvilken kopperkilde som benyttes som fôrtilsetningsstoff. Det er ikke fremmet forslag fra griseprodusenter eller fôrindustrien om å øke denne grensen.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da tilsvarende preparater allerede er i bruk. Hvorvidt fôrindustrien vil ta i bruk dette preparatet til erstatning for andre kopperkilder, vil avhenge av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomheten. Alle godkjente kopperpreparater kan brukes i fôr til alle dyrearter, så "flerbruksfordelene" gjelder generelt for disse preparatene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings-og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.03.2012
Anvendelsesdato i EU
16.04.2012
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 42, 6.7.2017, p. 54-55
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.03.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.03.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.03.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
25.06.2012
Høringsfrist
21.08.2012
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.03.2013
Anvendes fra i Norge
21.03.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0269
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro