Godkjenning av dinatrium 5’-inosinat produsert ved fermentasjon med C. stationis KCCM 80161 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1764 av 25. november 2020 om godkjenning av dinatrium 5’-inosinat produsert ved fermentasjon med Corynebacterium stationis KCCM 80161 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1764 of 25 November 2020 concerning the authorisation of disodium 5’-inosinate produced by fermentation with Corynebacterium stationis KCCM 80161 as a feed additive for all animal species

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.5.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.1.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av dinatrium 5`-inosinat som aromastoff i fôr for alle dyr. Det er produsert ved hjelp av to ikke-genmodifiserte stammer av Corynebacterium stationis (KCCM 80161). Bakteriestammen oppfyller QPS kriteriene (ikke toksisk eller resistent for antibiotika). EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det skal merkes med anbefalt størsteinnhold på 50 mg/kg fullfôr. Dette preparatet er et godkjent aromastoff i mat og det er forventet å ha samme effekt i fôr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.11.2020
Anvendelsesdato i EU
16.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.05.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet