Godkjenning av dinotefuran som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/416 av 12. mars 2015 om godkjenning av dinotefuran som et nytt aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/416 of 12 March 2015 approving dinotefuran as an active substance for use in biocidal products for product-type 18

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.06.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.06.2015)

Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidproduktet nasjonalt. Produkttypene som omfattes av regelverket fremgår av vedlegg V i biocidforordningen.

Forordning (EU) 2015/416 godkjenner dinotefuran som et nytt aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18. Produkttype 18 omfatter insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr. Siden vurderingen ikke omfatter nanomaterialer, skal godkjenninger heller ikke omfatte nanomaterialer. Dinotefuran er svært persistent og er giftig og der derfor kandidat for substitusjon ifølge artikkel 10 nr. 1d i biocidforordningen, (EU) nr. 528/2012. Dette skal det tas hensyn til ved produktgodkjenning.

Ved produktvurderingen skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

Godkjenning av biocidprodukter med dinotefuran til bruk i produkttype 18 gis med følgende betingelser:

For profesjonell bruk skal det fastsettes sikre arbeidsprosedyrer. Hvor eksponering ikke kan reduseres til akseptable nivåer på annen måte, skal produkter anvendes med bruk av tilstrekkelig personlig verneutstyr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114. Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av forordning 2015/416 skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Forordning (EU) 2015/416 er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til forordningen er godkjent av den faste komiteen for biocidprodukter (Standing Committee on Biocidal Products) 14.11.2014. Forordning (EU) 2015/416 ble vedtatt 12. mars 2015.

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committe on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.03.2015
Anvendelsesdato i EU
02.04.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.06.2015
Anvendes fra i Norge
12.06.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0416
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro