Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1452 av 1. september 2022 om godkjenning av 3-etylcyklopentan-1,2-dion, 4-hydroksy-2,5-dimetylfuran-3(2H)-on, 4,5-dihydro-2-metylfuran-3(2H)-on, eugenol, 1-metoksy- 4-(prop-1(trans)-enyl)benzen, a-pentylkanelaldehyd, a-heksylkanelaldehyd og 2-acetylpyridin som tilsetningsstoffer i fôrvarer for visse dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1452 of 1 September 2022 concerning the authorisation of 3-ethylcyclopentan-1,2-dione, 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one, 4,5-dihydro-2-methylfuran-3(2H)-one, eugenol, 1-methoxy-4-(prop-1(trans)-enyl)benzene, α-pentylcinnamaldehyde, α-hexylcinnamaldehyde and 2-acetylpyridine as feed additives for certain animal species

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 24.9.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.10.2022)

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder re-godkjenning av 8 kjemiske aromastoffer. Dette er tilsetningsstoffer som var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) som nå er søkt godkjent etter nytt regelverk. De ulike stoffene godkjennes for følgende dyr:

Aromastoff Dyrekategori
3-Ethylcyklopentan-1,2-dion Alle dyr
4-Hydrokasy-2,5-dimethlfuran-3(2H)-one Hund, katt
4,5-Dihydro-2-metylfuran-3(2H)-one Hund, Katt
Eugenol Alle dyr utenom fjørfe og fisk
1-Methoksy-4-(prop-1(trans)-enyl)benzen Alle dyr utenom fjørfe og fisk
α-Pentylkanelaldehyd Alle dyr
α-Heksylkanelamaldehyd Alle dyr
2-Acetylpyridin Alle dyr

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vurderer tilsetningsstoffene som trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø. Tilsetningsstoffene skal merkes med anbefalt størsteinnhold for en rekke dyr. Dette er kjente aromastoffer i mat og de er forventet å ha samme virkning ved tilsetning til fôr, og det er derfor ikke nødvending å demonstrere effekt

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.09.2022
Anvendelsesdato i EU
22.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet