Godkjenning av DL-selenomethionin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 847/2014 av 4. august 2014 om godkjenningen av DL-selenmethionin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 847/2014 of 4 August 2014 concerning the authorisation of DL-selenomethionine as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.03.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.01.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av DL-selenmehionin som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter. Stoffet er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Mikromineraler. Dette er et organisk selenpreparat, det finnes i fast form og skal ha et seleninnhold på mellom 1 800 og 2 200 mg/kg preparat. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert søknaden og finner at preparateter trygt i bruk og at det er en effektiv kilde for selen til alle dyrearter. Flere tilsvarende preparater er allerede godkjent, og for alle er største tillatte innhold av selen 0,5 mg/kg fullfôr. Av dette kan organisk selen utgjøre inntil 0,2 mg/kg. Selv om preparatet også inneholder aminosyren methionin, blir ikke preparatet regnet som en methioninkilde i fôringen. Preparatet skal tilsettes i form av premiks. Det er angitt analysemetode for DL-selenmethionin.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 25. august 2024.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Siden flere organiske selenkilder allerede er godkjent, og på samme betingelser, fører godkjenningen bare til at det blir flere valgmuligheter for fôrindustrien. Det vil være praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomhet som avgjør om preparatet vil bli tatt i bruk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten åpner for å ta i bruk et nytt organisk selenpreparat som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter. Siden flere tilsvarende preparater allerede er godkjent, vil dette bare gi økt utvalg av preparater og virksomhetne kan vurdere selv hvilke(t) de vil velge. Grenseverdiene for tilsetning er uendret.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.08.2014
Anvendelsesdato i EU
25.08.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 15-17
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.02.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.03.2015
Anvendes fra i Norge
17.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0847
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro