Godkjenning av ekspresspresset eterisk olje fra mandarin som tilsetningsstoff i fôr til fjørfe, svin, drøvtyggere, hester, kaniner og laksefisk

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/320 av 25. februar 2022 om godkjenning av pressa eterisk mandarinolje som tilsetjingsstoff i fôr til fjørfe, svin, drøvtyggjarar, hestar, kaninar og laksefisk

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/320 of 25 February 2022 concerning the authorisation of expressed mandarin essential oil as a feed additive for poultry, pigs, ruminants, horses, rabbits and salmonids

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.10.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder regodkjenning av mandarin olje som sensorisk tilsetningsstoff (aromastoff) i fôr for fjørfe, gris, drøvtyggere, hest, kanin og laksefisk. Dette er et tilsetningsstoff som var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) som nå er godkjent etter nytt regelverk (forordning (EU) 1831/2003). EFSA vurderer tilsetningsstoffet å være trygt for de omtalte dyrekategoriene og det er gitt størsteinnhold for disse. Oljen inneholder perillaldehyde som potensielt kan være skadelig, men innholdet er så lite at det ikke er forventet å ha negative effekter. EFSA kunne ikke konkludere at det er trygt for kjæledyr og akvariefisk pga. manglede data, og tilsetningsstoffet godkjennes derfor ikke for disse dyrene. EFSA vurderer tilsetningsstoffet å være trygt for folkehelse og miljø. Mandarin olje er kjent for å sette smak på mat, og det er derfor ikke nødvending å demonstrere effekt i fôret.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.02.2022
Anvendelsesdato i EU
20.03.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.10.2022
Anvendes fra i Norge
04.10.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0320
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro