Godkjenning av en dieselforvarmer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse person- og varebiler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/716 av 6. mai 2022 om godkjenning av en intelligent dieselforvarmer til bruk i personbiler og lette nyttekjøretøyer med konvensjonell forbrenningsmotor eller med bestemte typer hybridmotorer som en innovativ teknologi i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631

Commission Implementing Decision (EU) 2022/716 of 6 May 2022 on the approval of a Smart Diesel Fuel Heater for use in conventional combustion engine and certain hybrid electric passenger cars and light commercial vehicles as an innovative technology pursuant to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.9.2022. EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.9.2022)

Sammendrag av innhold
Den 7. juli 2021 sendte produsenten Stellantis inn en søknad om godkjenning av en intelligent dieselforvarmer som en innovativ teknologi for bruk i personbiler (M1 kjøretøy) og lette nyttekjøretøy (N1 kjøretøy) med konvensjonelle forbrenningsmotorer («ICE») som går på diesel, og i ikke ladbar hydridbiler M1 eller N1 kjøretøy (NOVC-HEVer) som kjører på diesel. For å kunne brukes i kjøretøy må diesel filtreres for å sikre en høykvalitets forbrenningsprosess og riktig kjøretøydrift. Ved en bestemt lav temperatur begynner de tyngste parafinene i diesel å felle ut og danne vokskrystaller, som igjen tetter til filtreringselementene i drivstoffsystemet. Det resulterer i at motoren ikke kan starte, tenningen svikter eller at motoren mister kraft under kjøring. Dieselbiler er derfor utstyrt med en dieselforvarmer som aktiveres ved lave temperaturer og hindrer denne tilstoppingsprosessen. Grunnlinjeteknologien som CO2 besparelsene fra den intelligente dieselforvarmer skal vurderes mot, er en konvensjonell dieselforvarmer integrert i filterenheten som slår på under +5°C drivstofftemperatur og slås av igjen over +8°C drivstofftemperatur. Dette er basert på signalet som kommer fra temperaturenterskel inne i dieselfilterenheten. Aktiveringen av den grunnleggende dieselforvarmer kontrolleres kun av en temperaturgrense. Den intelligente dieselforvarmer aktiveres basert på parafinbelastningen i filterpatronen, som overvåkes av en filtertrykksensor i tillegg til temperatursensoren. Dette reduserer tiden hvor dieselforvarmeren er aktivert og gir dermed en reduksjon i energiforbruk og CO2 utslipp.

Et kjøretøy utstyrt med øko-innovativ teknologi skal testes under grensebetingelsene for WLTC fastsatt i forordning 2017/1151. Produsenter bør ha mulighet til å søke hos en typegodkjenningsmyndighet om sertifisering av CO2 besparelser ved å bruke den innovative teknologien dersom betingelsene i denne beslutningen er oppfylt. Produsenter bør for dette formålet sørge for at søknaden om sertifiseringer er ledsaget av en verifikasjonsrapport fra et uavhengig og godkjent organ som bekrefter at den innovative teknologien overholder betingelsene fastsatt i denne beslutningen og at besparelsene er fastsatt i samsvar med testmetoden nevnt i denne beslutningen. Tildelt øko-innovasjonskode er 37.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen foreslås gjennomført i forskrift om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler (forskriften implementerer EUs forordninger 443/2009 og 510/2011, som erstattet ved (EU) 2019/631, samt avledede rettsakter).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Statens vegvesen vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger
Statens vegvesen sitt datasystem for typegodkjenninger/Autosys er tilrettelagt for å motta informasjon om innovativ miljøteknologi og CO2-besparelser.

Statens vegvesen rapporterer årlig til EU-kommisjonen informasjon om tekniske data for nyregistreringer i Norge i henhold til forordning 443/2009, som erstattet ved (EU) 2019/631, og tilhørende rettsakter.

Status
Beslutningen ble vedtatt 6. mai 2022.

Jf tidligere avklaringer er det ikke behov for å sende beslutningen på offentlig høring.

Ble tatt inn i EØS-avtalen 23.09.22, endringsforskrift vedtatt samme dag. Form 1 sendt ESA 24.09.22.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.05.2022
Anvendelsesdato i EU
30.05.2022
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.08.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.09.2022
Anvendes fra i Norge
23.09.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022D0716
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro