Godkjenning av en helsepåstand på matvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 40/2014 av 17. januar 2014 om godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler som ikke viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse og om endring av forordning (EU) nr. 432/2012

Commission Regulation (EU) No 40/2014 of 17 January 2014 authorising a health claim made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health and amending Regulation (EU) No 432/2012

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 24.10.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 05.01.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten inneholder godkjenning av en helsepåstand innmeldt etter artikkel 13(5) i forordning (EF) nr. 1924/2006 (påstandsforordningen). I overensstemmelse med artikkel 13(3) i påstandsforordningen føres godkjente helsepåstander opp på felleskapslisten over godkjente helsepåstander. De godkjente helsepåstandene på denne listen kan brukes av alle virksomheter som produserer næringsmidler som inneholder de ingredienser, næringsstoffer eller andre stoffer som helsepåstanden er relatert til. Det er ikke knyttet produktnavn eller varemerke til helsepåstandene på felleskapslisten . Det forutsettes at produktene oppfyller bruksvilkårene som eventuelt er knyttet til helsepåstanden.

Den godkjente helsepåstanden i denne rettsakten omhandler fiber fra sukkerroer. Helsepåstanden føres opp i bilaget i forordning (EU) nr. 432/2012 som inneholder felleskapslisten. Den godkjente helsepåstanden lyder: "Fiber fra sukkerroer bidrar til å øke avføringsvolumet" (fritt oversatt). EFSA (Q-2011-00972) har foreslått i sin vurdering at det knyttes en betingelse for bruk til helsepåstanden. Helsepåstanden må kun brukes på næringsmidler med et høyt innhold av denne type fiber (fiber fra sukkerroer) i henhold til ernæringspåstanden "høyt fiberinnhold" som er listet opp i vedlegget i påstandsforordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser for Norge:
Forordningen gjennomføres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Virksomhetene:
Påstanden kan brukes i EU etter ikrafttredelsen den 7. februar 2014. Norske virksomheter som ønsker å benytte helsepåstanden må sette seg inn i den nye rettsakten og de betingelser som er knyttet til bruk av helsepåstanden.

Forbrukerne:
EFSAs vurdering av påstanden gir forbrukeren større trygghet for at påstanden er vitenskapelig dokumentert og ikke villedende. Betingelser for bruk knyttet til helsepåstanden sikrer at forbrukerne ikke blir villedet.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstanden inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Utkast til rettsakten ble diskutert på SCFCAH-møte den 4. oktober 2013. Det ble klargjort at ordlyden i bruksbetingelsen skal være fiber fra sukkerroer, og ikke fiber fra andre fibertyper, for å kunne bruke helsepåstanden. Det var overensstemmelse blant medlemslandene angående utkastet til rettsakten. Mattilsynet hadde ikke innspill til saken.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Europakommisjonens utkast til forordning fikk tilslutning fra medlemslandene med kvalifisert flertall på SCFCAH 4. oktober 2013. Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen den 17. januar 2014 og publisert i Official Journal den 18. januar 2014 og trer i kraft 20 dager etter dette.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.01.2014
Anvendelsesdato i EU
07.02.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2014
Anvendes fra i Norge
26.09.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0040
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro