Godkjenning av en helsepåstand på matvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/7 av 6. januar 2015 om godkjenning av en helsepåstand annen enn de som referer til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse og om endring av forordning (EU) nr. 432/2012

Commission Regulation (EU) 2015/7 of 6 January 2015 authorising a health claim made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health and amending Regulation (EU) No 432/2012

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 06.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av en helsepåstand innmeldt etter artikkel 13(1) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Artikkel 13(1) påstander føres opp i fellesskapslisten (også kalt artikkel 13-listen eller positivlisten). De godkjente helsepåstandene i denne listen er ikke koblet til produktnavn eller et varemerke. De kan brukes av alle virksomheter som produserer næringsmidler som inneholder de ingredienser, næringsstoffer eller andre stoffer som påstanden er relatert til. Det forutsettes at de oppfyller de vilkårene som eventuelt er knyttet til helsepåstanden (bruksbetingelser).

Den godkjente helsepåstanden som denne rettsaken gjelder, omhandler karbohydrater og gjenoppretting av en normal muskelfunksjon etter høyintensiv og/eller langvarig fysisk aktivitet. EFSA har gitt en positiv vurdering til sammenhengen mellom påstandens ordlyd og virkestoffet (Q-2013-00234). Målgruppen for helsepåstanden er voksne som har utført hard fysisk trening (atleter). Det er knyttet bruksbetingelser til helsepåstanden som blant annet sier at påstanden kun kan brukes på produkter som er rettet mot målgruppen (voksne/atleter) som har utført langvarig og høy fysisk aktivitet. Bruksbetingelsene setter også begrensinger ved at forbrukerne skal informers om at effekten oppnås ved et inntak av karbohydrater fra alle kilder på 4 g/kg kroppsvekt innen de fire første timene og ikke senere enn seks timer etter treningen. Denne mengden karbohydrater vil for en voksen mann på 70 kg tilsvarer 280 g karbohydrater som må inntas innen det gitt tidsintervallet. Det vil kun være spesial designet produkter som vil kunne oppfylle kravene i påstandens bruksbetingelser og som påstanden vil kunne gjelde for.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomhetene kan benytte den godkjente helsepåstanden om karbohydrater og rekonvalesens etter hard fysisk aktivitet såfremt bruksbetingelsene er oppfylt.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
På arbeidsgruppemøter for helsepåstander ble bruksbetingelsene og målgruppen for helsepåstanden diskutert. Mange medlemsstater ønsket å sette tydelige begrensinger til helsepåstanden og ønsket også at målgruppen for helsepåstanden kun var rettet mot voksne og ikke barn.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til rettsakt ble diskutert på arbeidsgruppemøte for helsepåstander den 16. mai og 22. september 2014. Europakommisjonens utkast til forordning var deretter til avstemning på Kommisjonens "stående komité for planter, dyr, fødevarer og foder" (SCoPAFF) den 17. oktober 2014. Rettsakten fikk tilslutning av medlemsstatene med flertall på SCoPAFF 17. oktober 2014. Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen den 6. januar 2015 og publisert i "Official Journal" 7. januar 2015 og trådte i kraft i EU den 27. januar 2015.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.01.2015
Anvendelsesdato i EU
27.01.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.10.2015
Anvendes fra i Norge
30.10.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0007
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro