Godkjenning av en helsepåstander på matvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1389 av 17. august 2016 om godkjenning av en helsepåstand når det gjelder næringsmidler som henviser til barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) 2016/1389 of 17 August 2016 authorising a health claim made on foods and referring to children's development and health

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.12.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten omhandler godkjenning av en helsepåstand i henhold til artikkel 14(1)(b) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Det vil si at påstanden er retter seg mot barns utvikling og helse. EFSA har vurdert søknaden og funnet at det er en sammenheng mellom påstandens ordlyd og virkestoffet.

Påstanden omhandler vitamin D og har følgende ordlyd (fritt oversatt) «Vitamin D bidrar til normal funksjon av immunsystemet hos barn». Det er knyttet bruksbetingelser til helsepåstanden som avgrenser bruken av påstanden til kun å kunne brukes dersom produktet lever opp til kravene i ernæringspåstanden om «Kilde til [navn på vitamin] og/eller [navn på mineral]» som finnes i vedlegg I i påstandsforordningen.

Den godkjente helsepåstanden vil bli oppført i EU sitt register over godkjente artikkel 14(1) påstander.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomhetene kan benytte den godkjente helsepåstanden om vitamin D dersom bruksbetingelsene er oppfylt.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at helsepåstandene som er i bruk, er vitenskapelige dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
På SCoPAFF møtet 12. april 2016 var det ingen kommentarer til innholdet i utkast til forordningen, men det var en medlemsstat som ønsket at "omfanget" (scope) av artikkel 14(1)(b) påstander burde diskuteres på et arbeidgruppemøte, for å oppnå en felles tolkning og forståelse av slike påstander innen medlemsstatene. Det er ingen horisontale utfordringer ved rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.04.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.08.2016
Anvendelsesdato i EU
07.09.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 251-253
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1389
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro