Godkjenning av en ny anvendelse av et fôrtilsetningsstoff for smågris og slaktesvin

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 538/2007 av 15. mai 2007 om godkjenning av en ny anvendelse av Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) som fôrtilsetningsstoff

Commission Regulation (EC) No 538/2007 of 15 May 2007 concerning the authorisation of a new use of Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) as a feed additive

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Landbruks- og matdepartementets bakgrunnsnotat

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir permanent godkjenning for en ny bruk av Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) fra firma Lactosan Starterkulturen GmbH & Co KG som tilsetningsstoff i fôr for smågris (avvente) og slaktesvin. Tilsetningsstoffet er satt i kategorien " Zootekniske tilsetningssoffer" og i den funksjonelle gruppen "Tarmstabilisatorer" med identifiksjonsnummer 4b1841. Fra før var Bonvital midlertidig godkjent i 2003 for bruk i fôr for smågris, slaktesvin, sau, og i 2005 ble permanent godkjent for bruk i fôr for slaktekylling.

Godkjenningen er gitt fram til 5.6.2017.

EFSA konkluderte at preparat Bonvital verken har skadelig virkning på dyrs ellers menneskers helse eller på miljøet. Forordning (EF) nr. 1831/2003, artikkel 5 inneholder bestemmelse om godkjenning. I henhold til denne forordningen er det satt krav til analysemetoden, og EU- referanselaboratorium.

Merknader
Rettsakten krever endring av forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer i fôrvarer.
Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.06.2007
Anvendelsesdato i EU
05.06.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 198-200
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2007
Anvendes fra i Norge
14.12.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R0538
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro