Godkjenning av en ny anvendelse av et preparat av E. faecium som fôrtilsetningsstoff til purker

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1083/2014 av 15, oktober 2014 om godkjenning av en ny anvendelse av Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) som fôrtilsetningsstoff til purker

Commission Implementing Regulation (EU) No 1083/2014 of 15 October 2014 concerning the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) as a feed additive for sows

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 14.11.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.11.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren. Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av Enterococcus faesium DSM 7134 som fôrtilsetningsstoff i fôr til avlspurker. Stoffet er kategorisert som Zootekniske tilsetningsstoff og i den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. Preparatet er tidligere vurdert og godkjent til bruk til både kylling, smågris og avls-purker. Den nåværende godkjenningen til purker er avgrenset til «fra dag 90 av drektigheten til ut laktasjonsperioden». Denne begrensingen er nå fjernet slik at preparatet kan benyttes til purker gjennom hele reproduksjonssyklus. EFSA finner at preparatet har potensial til å øke gjennomsnittlig vekt i kullet eller opprettholde god tilstand hos purka når tilsatt i anbefalt mengde. Godkjenningen har varighet til 5. november 2024.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12.april 2005 nr. 319 fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

For produsenter og brukere av purke-fôr er det en administrativ og praktisk forenkling at preparatet nå kan benyttes til purker gjennom hele reproduksjonssyklus.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten utvider bruksområdet til preparatet slik at det nå kan benyttes til purker gjennom hele reproduksjonssyklus. Siden det stort sett benyttes ulikt fôr til avlspurker gjennom drektighet og laktasjon kan preparatet nå tilsettes flere fôrtyper.

Andre opplysninger
Skriftlig behandling i SUMP

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.10.2014
Anvendelsesdato i EU
05.11.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1083
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro