Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse personbiler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/174 av 6. februar 2020 om godkjenning av den teknologien som benyttes i 12 volts effektive vekselstrømsgeneratorer som en innovativ teknologi i visse person- og varebiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631

Commission Implementing Decision (EU) 2020/174 of 6 February 2020 on the approval of the technology used in 12 Volt efficient alternators for use in certain passenger cars and light commercial vehicles as an innovative technology pursuant to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.12.2020)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2019/631 er en forlengelse av forordningene (EF) nr. 443/2009 og (EU) nr. 520/2011 og setter nye prestasjonskrav til lette kjøretøy i perioden etter 2020 hvor målkravene til gjennomsnittlig CO2-utslipp skal strammes inn i 2025 og 2030. Fra 2021 skal fabrikantene nå sine utslippsmål med utgangspunkt i WLTP-verdier, altså avgasstestprosedyren som har erstattet den tidligere testprosedyren NEDC og som de tidligere målkravene var satt etter. Ordningen med miljøinnovasjoner (eco-innovations) er videreført i 2019/631. Dette innebærer at innovative teknologier som bidrar til reduksjon av CO2-utslipp, men hvor dette ikke fremgår av avgasstestprosedyren, skal inngå ved beregning av fabrikantenes måloppnåelse. Det er satt et tak for kreditering/rabatt på opptil 7 g CO2/km.

Ved gjennomføringsforordningene (EU) nr. 725/2011 og (EU) nr. 427/2014 har EU-kommisjonen fastsatt prosedyrer for søknad, vurdering, godkjenning og sertifisering av innovative miljøteknologier. I tillegg er det laget utfyllende retningslinjer for hvordan produsenter skal gå frem for å søke om en ny teknologi som innovativ. (https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July...)

I beslutning (EU) 2020/174 godkjenner EU-kommisjonen teknologien til effektive 12 volts vekselstrømgeneratorer som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi som en innovativ teknologi etter artikkel 11 i forordning 2019/631. Bakgrunnen for beslutningen er en felles søknad fra en rekke bilfabrikanter. Kommisjonen har tidligere godkjent denne typen teknologi som innovativ og til bruk i personbiler ved en rekke beslutninger (2013/342/EU, 2014/465/EU, (EU) 2015/158, (EU) 2015/295, (EU) 2015/2280 og (EU) 2016/588), samt ved beslutning (EU) 2018/1876 til bruk i varebiler. Søknaden fra bilfabrikantene viser at de CO2-besparelsene som oppnås ved å benytte denne teknologien ikke fanges opp i den nye avgasstestprosedyren WLTP. Søknaden inkluderer en beskrivelse av testmetoden som påviser de CO2-besparelsene som oppnås ved bruk av teknologien i 12 volts vekselstrømgenerator i personbiler og varebiler.

Teknologien i effektive 12 volts vekselstrømgeneratorer godkjennes som innovativ miljøteknologi under forutsetning av at følgende vilkår er oppfylt:

a) generatoren monteres i personbiler (M1) eller varebiler (N1) med forbrenningsmotor

b) den brukes utelukkende til å lade bilens batteri og til å levere strøm til kjøretøyets elektriske system når forbrenningsmotoren er i gang

c) virkningsgraden, dvs. omdannelsen fra mekanisk til elektrisk energi, er på minst:

i) 73,8 % for bensindrevne kjøretøy uten turbolader

ii) 73,4 % for bensindrevne kjøretøy med turbolader

iii) 74,2 % for dieseldrevne kjøretøy

For å fremme større utbredelse av effektive 12 volts vekselstrømgeneratorer i nye kjøretøy, gis fabrikantene mulighet til å søke om sertifisering av CO2-besparelser fra flere forskjellige 12 volts vekselstrømgeneratorer i en og samme søknadsprosess. Slike søknader rettes til typegodkjenningsmyndighetene og en verifiseringsrapport fra et uavhengig og sertifisert organ, som bekrefter at betingelsene er oppfylt, skal være vedlagt søknaden.

De teknologier som blir godkjent som en innovativ miljøteknologi får tildelt en individuell kode som skal benyttes i typegodkjenningsdokumentasjonene, og koden '29' skal benyttes når det henvises til denne beslutningen. Typegodkjenningsdokumentasjonen skal også inneholde den sertifiserte CO2-besparelsen for vedkommende kjøretøy. Sertifiserte CO2-besparelser registrert med referanse til nevnte miljøinnovasjonskode, kan tas med i beregningen av fabrikantenes gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp fra og med kalenderåret 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen foreslås gjennomført i forskrift 28. desember 2018 nr. 2247 om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Statens vegvesen vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Statens vegvesen vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Status
Beslutningen ble vedtatt 6. februar 2020 og trådte i kraft i EU 27. februar 2020.

I henhold til gjeldende prosedyrer blir ikke slike beslutninger sendt på offentlig høring.

Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen 11.12.20, beslutning nr. 233/2020. Endringsforskrift vedtatt samme dag, og Form 1 sendt ESA 12.12.20.

I henhold til gjeldende prosedyrer blir ikke slike beslutninger sendt på offentlig høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.02.2020
Anvendelsesdato i EU
27.02.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.10.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (av forordning (EU) 2019/631) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D0174
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro