Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om biler som bruker alternativt drivstoff

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/759 av 8. juni 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/588 for å inkludere bruk av 12 volts effektive vekselstrømsgeneratorer i personbiler som kan kjøres på visse alternative drivstoffer

Commission Implementing Decision (EU) 2020/759 of 8 June 2020 amending Implementing Decision (EU) 2016/588 in order to include the use of 12 Volt efficient alternators in passenger cars capable of running on certain alternative fuels

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.2.2021)

Sammendrag av innhold
Den 17. oktober 2019 sendte produsentene (se opprinnelig dokument) i fellesskap en anmodning jf. artikkel 12a i Kommisjonens gjennomføringsforordning 725/2011 om å endre Kommisjons gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/588 for å utvide godkjenning av innovativ teknologi til bruk i personbiler som kan kjøres på visse alternative drivstoff.

På grunn av den økende andelen av personbiler som er i stand til å kjøre på flytende petroleumsgass (LPG) eller komprimert naturgass (CNG), skal omfanget av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/588 også dekke bruk av de 12 volts effektive generatorene i slike kjøretøyer, og at noen faktorer i testmetodikken bør justeres tilsvarende. Kommisjonen vurderte anmodningen og fant anmodningen berettiget. Kjøretøyer bør derfor justeres for å ta hensyn til bruken av denne innovative teknologien i kjøretøyer som kan operere på disse drivstoffene.

Det anses også som hensiktsmessig og konsistent med andre godkjenningsvedtak for å også ta opp spørsmålet om kjøretøy som kjøres på E85. Spesielt bør det avklares med hensyn til slike kjøretøyer at det på grunn av den begrensede tilgjengeligheten av E85 i hele EU markedet ikke er hensiktsmessig å skille mellom dette drivstoffet og bensin for å bestemme CO2 besparelsene oppnådd ved å bruke en 12 volt effektiv generator.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen foreslås gjennomført i forskrift om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler (forskriften implementerer EUs forordninger 443/2009 og 510/2011 samt avledede rettsakter).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Statens vegvesen vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge. Innholdet i beslutningen har vært drøftet mellom Statens vegvesen og SD, og det er enighet om at beslutningen følger fast-track- prosedyren (og derfor ikke forelegges Spesialutvalg for vurdering).

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger
Statens vegvesen sitt datasystem for typegodkjenninger/Autosys er tilrettelagt for å motta informasjon om innovativ miljøteknologi og CO2-besparelser.

Statens vegvesen rapporterer årlig til EU-kommisjonen informasjon om tekniske data for nyregistreringer i Norge i henhold til forordning 443/2009 og tilhørende rettsakter.

Status
Beslutningen ble vedtatt 8. juni 2020 og trådte i kraft i EU 29. juni 2020.

Jf tidligere avklaringer er det ikke behov for å sende beslutningen på offentlig høring.

Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte den 5. februar 2021, beslutning nr. 73/2021. Endringsforskrift ble vedtatt 11/2, kunngjort 13/2 og Form 1 ble sendt ESA den 15.02.21.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.06.2020
Anvendelsesdato i EU
29.06.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.10.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.02.2021
Anvendes fra i Norge
11.02.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D0759
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro