Godkjenning av en type fôrtilsetning til verpehøns: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1196/2012 av 13. desember 2012 som endrer forordning (EU) nr. 9/2010 med hensyn til grense for minste tillatte innhold av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Tricoderma reesi (ATCC PTA 5588) som fôrtilsetningsstoff til verpehøns (innehaver av godkjenningen Danisco Animal Nutrition)

Commission Implementing Regulation (EU) No 1196/2012 of 13 December 2012 amending Regulation (EU) No 9/2010 as regards the minimum content of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) as a feed additive in feed for laying hens (holder of authorisation Danisco Animal Nutrition)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.10.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.10.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av en endring av grensen for minste tillatte innhold av et enzympreparat til bruk i fôr til verpehøns. Preparatet er tidligere godkjent til bruk i fullfôr til flere fjørfearter, og gris. Preparatet er fremstilt ved hjelp av en genmodifisert stamme av Trichoderma reesei. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Enzympreparatet har vist effekt ved å bedre fôrutnyttelsen hos ulike fjørfearter og gris. Innehaver av godkjenningen har søkt om en reduksjon i grensen for minste tillatte innhold av preparatet i fullfôr til verpehøns fra 2500 U/kg til 625 U/kg. "U" står for enhet. En enhet av xylanase aktivitet vil, under definerte analytiske betingelser, hydrolysere 0,5 micromol av reduserende sukker (uttrykt som xylose ekvivalenter) fra havre-spelt-xylan substrat ved pH 5.3 og 50°C per minutt. Endringen er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA) som finner den nye grensen for minste tillatte innhold å være effektiv for verpehøns.

Enzympreparatet anbefales brukt i fôr med høyt innhold av ikkestivelses-polysakkarider. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen har varighet til 13. januar 2020. Den er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten får ingen konsekvensr for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Preparatet er allerede godkjent, her er det kun snakk om en reduksjon i grensen for minste tillatte innhold i fullfôr. Mange tilsvarende preparater er allerede godkjent og i bruk.

Som følge av at grensen for preparatets minste tillatte innhold i fullfôr er redusert vil dette kunne gi en lavere kostnad for bruker.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks -og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.12.2012
Anvendelsesdato i EU
03.01.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 14.9.2017, p. 11-12
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
08.10.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.10.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.10.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.10.2013
Anvendes fra i Norge
07.10.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R1196
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro