Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Trichoderma reesei som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fugle- og svinearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/993 av 9. juli 2020 om godkjenning av eit preparat av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) som tilsetjingsstoff i fôrvarer til alle fugleartar meinte for slakt bortsett frå slaktekyllingar, prydfuglar, alle avvande svineartar bortsett frå avvande smågrisar og alle svineartar meinte for slakt bortsett frå slaktesvin (innehavar av godkjenninga: Berg und Schmidt GmbH Co. KG)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/993 of 9 July 2020 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produced by Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) as a feed additive for all avian species for fattening other than chickens for fattening, ornamental birds, all weaned porcine species other than weaned piglets and all porcine species for fattening other than pigs for fattening (holder of authorisation Berg und Schmidt GmbH Co. KG)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.1.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.10.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et preparat bestående av enzymet endo-1,4-bxylanase produsert ved hjelp av en ikke-genmodifisert stamme av Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755). Preparatet er fra før godkjent i kategorien avlteknisk tilsetningsstoff og den funksjonelle gruppen ‘midler som stabiliserer tarmfloraen’ for slaktesvin (forordning 2018/130) og for slaktekylling og avvent smågris (forordning 2019/929). Preparatet er nå søkt godkjent for alle fugler til oppfôring, alle avvente svinearter og alle arter slaktesvin. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø også for disse dyrekategoriene. Preparatet har også effekt over et minsteinnhold på 1500 mg/kg fullfôr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsaken er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.07.2020
Anvendelsesdato i EU
30.07.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.12.2020
Anvendes fra i Norge
23.12.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0993
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro