Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til avvente smågriser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1088/2011 av 27. oktober 2011 om godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Tricoderma reesei (MULC 49755) og endo-1,3(4)-beta-glucanase produsert av Tricoderma reesei (MULC 49754) som fôrtilsetning til avvente smågriser (innehaver av godkjenningen er Aveve NV)

Commission Implementing Regulation (EU) No 1088/2011 of 27 October 2011 concerning the authorisation of an enzyme preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (MULC 49755) and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Trichoderma reesei (MULC 49754) as a feed additive for weaned piglets

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.3.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.4.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler utvidet godkjenning av et enzympreparat til bruk i fôr til avvent smågris inntil ca 35 kg levendevekt. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a9. Enzympreparatet er tidligere godkjent som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling ved forordning (EF) nr. 1091/2009. Det er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet.

Endo-1,4-beta-xylanase produsert av Trichoderma reesei (MULC 49755) og endo-1,3(4)-beta-glukanase produsert av Tricoderma reesei (MUCL 49754) viser å kunne øke tilvekst og fôrutnyttelse hos avvent smågris. Mikroorganismene, som preparatet er framstilt ved hjelp av, er ikke genmodifiserte. Det er fastsatt grense for minste tillatte mengde av preapratet i smågrisfôr, og den er 4 000 XU/kg fullfôr for xylanasen og 900 BGU/kg fullfôr for glukanasen. XU og BGU er måleenheter for enzymaktivitet.Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen har varighet til 17.11 2021. Den er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og adminostrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerde er godkjent til andre formål. Fôrindustrien får enda et enzympreparat som er tillatt å bruke i smågrisfôr. Da dette preparatet også kan brukes som fôrtilsetnigsstoff til slaktekylling, kan det være kostnadssparende å bruke ett preparat til flere fôrblandinger. Om fôrindustrien ønsker å ta det i bruk, avhenger av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomheten.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.09.2011
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.10.2011
Anvendelsesdato i EU
17.11.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 238-241
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R1088
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro