Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1569 av 18. oktober 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1110/2011 om godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Tricoderma reesei (CBS 114044) som tilsetningsstoff i fôrvarer for eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting (innehaver av godkjenningen: Roal Oy)

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1569 of 18 October 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 1110/2011 concerning the authorisation of an enzyme preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (CBS 114044) as a feed additive for laying hens, minor poultry species and pigs for fattening (holder of authorisation Roal Oy)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endrede betingelser i godkjenning av enzymet endo-1,4-beta-xylanase produsert av Trichoderma reesei (CBS 114044) som avlteknisk tilsetningsstoff i gruppen fordøyelsesforbedrende midler. Det er tidligere godkjent for verpehøns, mindre fjørfearter og slaktegris (1110/2011) med minsteinnhold på 24 000 BXU. Minsteinnhold er nå foreslått redusert til 12 000 BXU for verpehøns og 20 000 BXU for slaktegris. EFSA vurderer at endingen vil ikke ha konsekvenser for dyrehelse, folkehelse eller miljø. EFSA vurderer også det slik at de nye dosene å ha effekt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel med tilpasning.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.10.2018
Anvendelsesdato i EU
08.11.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.04.2019
Anvendes fra i Norge
24.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1569
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro